نظریه انحراف اتمی و نقش آن در اخلاق و جهان شناسی در فلسفه اپیکوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی