بررسی ارتباط ایمان با اسطوره و زبان نمادین از دیدگاه پل تیلیش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی