اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر معروف علی احمدوند

کلام اسلامی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ahmadvand1342yahoo.com

سردبیر

دکتر منصور ایمانپور

فلسفه اسلامی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

man3imayahoo.com

دبیر اجرایی

آقای اکبر فایدئی

فلسفه اسلامی مربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

faydeiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر معروف علی احمدوند

کلام اسلامی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ahmadvand1342yahoo.com

دکتر رضا اکبریان

فلسفه اسلامی استاد دانشگاه تربیت مدرس

akbarianmodares.ac.ir

دکتر منصور ایمانپور

فلسفه اسلامی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

man3imayahoo.com

دکتر غلامحسین توکلی

دانشگاه اصفهان

g.tavacolyltr.ui.ac.ir

دکتر محمد سعیدی مهر

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

saeedimodares.ac.ir

دکتر سحر کاوندی

دانشیار دانشگاه زنجان

drskavandiznu.ac.ir

دکتر سهراب حقیقت

فلسفه اسلامی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

h.sohrab58yahoo.com

دکتر غلامحسین احمد آهنگر

فلسفه استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ahmadiazaruniv.ac.ir

دکتر مرتضی شجاری

فلسفه دانشیار دانشگاه تبریز

mortezashajarigmail.com

دکتر حسن فتحی

فلسفه دانشیار دانشگاه تبریز

fathitabrizu.ac.ir