همکاران دفتر نشریه

دبیر اجرایی

آقای اکبر فایدئی

فلسفه اسلامی مربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

faydei@yahoo.com